Ce responsabilitatii au managerii potrivit legislatiei muncii?

 

Noul cadrul legal privind relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca in Romania, a fost elaborat in spiritul reglementarilor Uniunii Europene si al conventiilor si recomandarilor Organizatiei Internationale a Muncii, care stabilesc responsabilitati pentru manageri, in calitatea acestora de conducatori si organizatori ai proceselor de munca, in vederea imbunatatirii conditiilor de munca ale lucratorilor si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Vom enumera succint o parte din responsabilitatile ce revin managerilor, conform prevederilor legale actuale:

-instruirea, testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor, intocmirea si consemnarea fiselor individuale privind securitatea si sanatatea in munca (conf. Legii Securitatii si Sanatatii in Munca 319/2006);

-infiintarea Comitetului de securitate si sanatate in munca, conducerea si coordonarea activitatii acestuia (conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. IV Organizarea si functionarea Comitetutului de securitate si sanatate in munca);

-identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie conform prevederilor HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitae si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

-elaborarea urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire (conf. conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15(1) pct. 28);

-elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatae in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale societatii,. precum si a locurilor de munca(conf. conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15(1) pct. 3);

-monitorizarea functiobnarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a apraturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlulul noxelor in mediulul de munca (conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15(1) pct. 15);

-elaborarea documentelor necesare autorizarii meseriilor si profesiilor prevazute in legislatia specifica si evidenta acestora (conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15(1) pct. 12);

-elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a documentelor prin care se stabilesc atributii si raspunderi din punct de vedere al securitatii muncii (Contractul colectiv de munca, contractele individuale de munca, contracte de prestari servicii decizii interne, Regulamentul de organizare si functionare, fisa postului, etc.) conform Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006

##Intocmirea si depunerea la inspectoratul teritorial de munca a declaratiilor anuale privind starea securitatii muncii din unitate (conf. Legii 319/2006 );

-executarea unor actiuni cu caracter urgent si obligatoriu in cazul producerii unor accidente de munca sau avarii tehnice (conf. Legii 319/2006 );

-sa identifice pericolele si sa evalueze riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediu de munca pe locuri de munca/posturi de lucru; (conf. conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15(1) pct. 21);

-sa asigure auditarea securitatii si sanatatii in munca la nivelul societatii ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si sa stabileasca nivelul de securitate; auditarea presupunand analiza activitatii si stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare implementare sistem management securitate si sanatate in munca, prin implementarea sistemului de management in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conf. referential OHSAS 18001/1999;

-sa controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in scopul prevenirii acidentele de munca si imbolnavirile profesionale;

-orice alte activitati care vizeaza îmbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor de munca si a îmbolnavirilor profesionale.

-toate activitatiile prevazute in domeniul situatiilor de urgenta conform Ordinului M.A.I nr. 712/2005 modificat si completat cu Ordinul M.A.I NR. 786/2005, Legea privind prevenirea si stingerea incendiilor nr. 307/2006. (efectuarea de instructaje, elaborarea bazei decizionale, intocmirea de instructiuni proprii, controale la toate locurile de munca, elaborarea planurilor de evacuare in caz de incendiu etc)