Drepturi băneşti – accident de muncă

Prin actiunea înregistrata la data de 08.12.2008, reclamantul S.M., a chemat în judecata pârâta SC PRAKTIKER ROMANIA SRL, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 5.000 lei ce reprezinta despagubiri pentru prejudiciul material si suma de 10.000 Euro pentru prejudiciul moral suferit ca urmare a accidentului de munca a carui victima a fost in data de 08.02.2007.

În motivarea actiunii reclamantul a sustinut ca a fost angajatul unitatii pârâte in functia de lucrator comercial, activitatea sa desfasurându-se in cadrul Magazin Craiova.

Reclamantul mentioneaza ca, in data de 08.02.2007, aflându-se in timpul serviciului, in tura de la orele 12-21, executa manevre de completare a rafturilor cu marfuri, conform sarcinilor de serviciu atribuite. In timp ce ridica un glaf cu marfa, de pe tavanul magazinului s-a desprins carcasa de protectie a unui neon care l-a accidentat in zona capului si a fetei, producându-i leziuni care initial au necesitat îngrijiri medicale de circa 15 zile, conform certificatului medico-legal emis de IML Craiova.

Pentru a dovedi actiunea a depus la dosar copie Certificatul Medico - Legal, adeverinta nr. 43/09.02.2007 prin care se dovedeste calitatea de salariat a societarii parate, copie a contractului individual de munca, copie certificat de concediu medical, copie Bilet de externare din Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, copie (traducere din italiana in romana) a Procesului - Verbal de urgenta emis de Unitatea ASL 7 din Siena Structura Complexa de Urgenta.

În drept si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art. 269 alin.1,2, art.39 lit.f, art. 171 alin.2, art. 173 alin. 1, art. 174 alin.1, art. 175, art. 177 alin. 2,3 Codul Muncii, art. 1000 alin.3 C.Civ.

La data de 29 ian.2009 parata a depus întâmpinare solicitând instantei respingerea cererii de judecata, întrucât accidentul nu a fost produs din culpa paratei si nu sunt incidente dispozitiile art. 269 din codul muncii.

De asemenea, parata a mai formulat cerere de chemare in garantie a SC OMILOS INVESTMENT SRL Bucuresti societatea careia îi apartine cladirea în care se desfasoara activitatea magazinului din Craiova si a SC POLTISAN SRL Brasov societatea careia îi revine obligatia de întretinere a instalatiilor, inclusiv instalatia de iluminat, conform contractului de service si întretinere nr. 10811/29.12.2005 ca in cazul admiterii cererilor reclamantului, instanta sa dispuna obligarea acestora la plata catre reclamant a despagubirilor solicitate in actiunea principala a reclamantului.

Parata a mai depus la dosar Contract de service si întretinere si Act Aditional Contract de service si întretinere încheiat intre SC PRAKTIKER ROMANIA SRL si SC POLTISAN SRL Brasov, Contract de închiriere –ANEXA 11 lista de reparatii si întretineri.

La data de 26.02.2009, parata a formulat cerere precizatoare la cererea de chemare in garantie cu privire la temeiul de drept pe care aceasta se întemeiaza, considerând ca de fapt culpa apartine persoanelor responsabile de instalarea, respectiv întretinerea corpului de iluminat, temeiul de drept al cererii de chemare in garantie gasindu-si aplicarea in dispozitiile art. 60 si urmatoarele C.Pr.Civ., raportat la prevederile art. 290,291 din Codul Muncii si art. 82 din Legea 168/1999, precum si art. 969,998 si 999 Cod Civil.

La data de 09.03.2009, SC OMILOS INVESTMENT SRL Bucuresti, in calitate de chemata in garantie, a depus la dosar întâmpinare la cererea de chemare in garantie formulata de parata SC PRAKTIKER ROMANIA SRL, prin care solicita respingerea acestea ca neîntemeiata, motivând ca dupa construire si amenajare, cladirea si terenul care au facut obiectul contractului sus mentionat au fost predate catre parata SC PRAKTIKER ROMANIA SRL in stare de functionare si conform proiectului de executie, nefiind consemnata nici o obiectiune din partea paratei.

Parata SC PRAKTIKER ROMANIA SRL, a depus la dosar un set de documente ce au stat la baza cercetarii accidentului de munca, copie contract individual de munca, copie fisa de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca, copie certificat medical, copie bilet diagnosticare, decizia de formare a comisiei, copie pontaj din data de 08.02.2007, copie fisa postului, copie buletin identitate, imagini foto ale locului in care s-a produs accidentul.

Prin Notele scrise depuse in instanta, SC PRAKTIKER ROMANIA SRL, considera ca, potrivit legii civile, angajatorii raspund patrimonial pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de munca sau bolilor profesionale, in masura in care daunele nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat, si, in consecinta, litigiul este de competenta sectiei civile.

Prin încheierea din 07 aprilie 2009, instanta a pus in discutia partilor exceptia de necompetenta materiala si constatând ca litigiul dedus judecatii este un litigiu de munca, a respins cererea de declinare a competentei in favoarea sectiei civile, iar prin încheierea din 05 mai 2009, instanta a încuviintat proba cu cate 2 martori atât pentru reclamant, cat si pentru parat, proba cu interogatoriu solicitat atât de parat , cat si de chematul in garantie, pentru reclamant.

Astfel au fost audiati martorii Sabin Cristian, Badea Nicu Dan, Dina Anca Nicolae si Buzatu Roxana ale caror declaratii au fost depuse la dosar.

La dosar s-a depus la 07.05.2009 raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat in cauza de catre expertul desemnat Ionescu Dumitru.

Prin sentinta nr. 3871/03.12.2009 Tribunalul Dolj a admis în parte cererea, a obligat pârâta sa plateasca reclamantului despagubiri materiale în cuantum de 3242,8 lei si cheltuieli de judecata în cuantum de 1500 lei, a respins cererea formulata de reclamant privind daunele morale, a respins cererile de chemare în garantie formulate de pârâta constatând urmatoarele:

Reclamantul a fost angajat al societatii pârâte SC PRAKTIKER ROMANIA SRL cu contract individual de munca pe durata nedeterminata în functia de lucrator comercial, desfasurându-si activitate in cadrul magazinului din Craiova ce apartine pârâtei.

La 08 02 2007, in exercitarea atributiilor de serviciu, in timp ce executa manevre de completare a rafturilor cu marfuri a atins cu un glaf carcasa de protectie a unui neon aflat pe tavanul magazinului. Carcasa de protectie s-a desprins si a cazut lovindu - l pe reclamant in fata, deasupra nasului si a ochiului stâng.

In urma loviturii reclamantul a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 15 zile îngrijiri medicale, asa cum rezulta din certficatul medico legal nr 319/A2/14 02 2007, eliberat de Institutul de Medicina Legala Craiova / fila 4 ), leziuni constând in plaga contuza nazosprincenoasa stinga, verticala, de 2 cm, suturata, echimoze galbui violacee la nivelul pleoapelor inferioare de la ambii ochi, fractura OPN cu laterodeviere spre dreapta.

Dupa producerea accidentului de munca, reclamantul a beneficiat de concediul medical 12 zile de la 09 02 2007 pîna la 20 02 2007 asa cum rezulta din certificatul de concediu medical seria CCMAA nr 4496974 aflat la fila 8.

De asemenea, pentru vindecare, reclamantul a necesitat tratament conform retetelor medicale depuse la dosar si a necesitat internarea in Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova in perioada 26 02 2008 – 28 02 2008 asa cum rezulta din biletul de externare aflat la dosar la fila 9.

Instanta apreciaza ca in urma accidentului de munca din 08 02 07 reclamantul a suferit un prejudiciu material constând in contravaloarea tratamentului medicamentos, contravaloarea consultatiilor medicale, inclusiv cea pentru obtinerea certificatului medico legal, contravaloarea tichetelor de masa de care a fost lipsit in perioada in care s-a aflat in concediu medical, având in vedere ca tichetele de masa se acorda numai proportional cu zilele efectiv lucrate, nu si în zilele de concediu medical.

Din raportul de expertiza întocmit in cauza, a rezultat ca modalitatea de fixare a gratarelor de protectie cu coliere din plastic, a fost necorespunzatoare in raport de greutatea acelor gratare si ca în conditiile lovirii accidentale cu un raft de catre reclamant, gratarul a cazut pentru ca nu a fost fixat robust, iar colierele de plastic au cedat.

De asemenea, din raportul de expertiza rezulta ca gratarele de protectie ar fi trebuit fixate cu coliere de metal situatie in care nu mai cadeau chiar daca erau lovite puternic.( fila 229), ceea ce conduce la concluzia ca se retine în sarcina pârâtei culpa pentru producerea prejudiciului material pretins de reclamant.

Valoarea totala a prejudiciului material asa cum a fost dovedita cu actele depuse la dosar este de 3242,8 lei suma pe care angajatorul efectiv SC PRAKTICHER ROMANIA SRL va fi obligat sa o plateasca reclamantului in conformitate cu prevederile art 269 din Codul Muncii potrivit carora ca „angajatorul este obligat, în temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa îl despagubeasca pe salariat în situatia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligatiilor de serviciu sau în legatura cu serviciu”.

Angajatorului îi revine obligatia de plata a prejudiciului material având in vedere ca potrivit art. 40 alin. 2 litera b din codul muncii îi revine obligatia „sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca” trebuia sa asigure la locul de munca securitatea muncii, pentru toti salariatii, trebuia sa ia masuri pentru a verifica si a se asigura ca toate elementele constructiei in care se desfasoara activitatea sunt in siguranta.

De asemenea potrivit art. 171 din codul muncii „Angajatorul are obligatia sa asigure securitatea si sanatatea salariatilor în toate aspectele legate de munca. (3) Daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonereaza de raspundere în acest domeniu. (4) Obligatiile salariatilor în domeniul securitatii si sanatatii în munca nu pot aduce atingere responsabilitatii angajatorului”, potrivit art. 173 din codul muncii „(1) În cadrul propriilor responsabilitati angajatorul va lua masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare si pregatire, precum si pentru punerea în aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia. (2) La adoptarea si punerea în aplicare a masurilor prevazute la alin. (1) se va tine seama de urmatoarele principii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor; b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; c) combaterea riscurilor la sursa”, iar potrivit art. 177 din codul muncii „(1) Locurile de munca trebuie sa fie organizate astfel încât sa garanteze securitatea si sanatatea salariatilor. (2) Angajatorul trebuie sa organizeze controlul permanent al starii materialelor, utilajelor si substantelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurarii sanatatii si securitatii salariatilor”.

În baza acestor prevederi legale instanta apreciaza ca prezentul litigiu este un litigiu de competenta sectiei conflicte de munca, iar angajatorului îi revine obligatia de a despagubi integral pe salariat pentru prejudiciul suferit în exercitarea atributiilor de serviciu.

Fata de cele aratate mai sus, instanta va admite in parte actiunea si va obliga pârâtul angajator SC PRAKTIKER ROMANIA SRL sa plateasca reclamantului despagubiri materiale in cuantum de 3242,8 lei .

În conformitate cu art 274 din codul de pr civila va obliga pârâtul angajator SC PRAKTIKER ROMANIA SRL sa plateasca reclamantului si cheltuieli de judecata în cuantum de 1500 lei reprezentând onorariu de avocat si de expert, proportional cu faptul ca cererea de chemare în judecata a fost admisa numai în parte, doar cu privire la un capat de cerere.

In ceea ce priveste daunele morale instanta retine ca potrivit art 269 din Codul Muncii, acestea nu pot fi acordate decât in situatia in care, intre parti a existat prevazuta expres o clauza în acest sens.

Raspunderea angajatorului este una contractuala, raporturile dintre parti bazându-se pe contractul individual de munca încheiat de angajator cu salariatul, iar nu una delictuala in sensul prevazut de art 998 – 999 din Codul civil.

Ca urmare, în lipsa unei clauze exprese privind daunele morale, acestea nu pot fi acordate în litigiile izvorând din raporturile de munca.

Acest fapt rezulta si din interpretarea pe care a dat-o Inalta Curte de Casatie si Justitie in decizia nr. XL/2007 prin care a solutionat recursul in interesul legii in sensul ca, în cadrul litigiilor de munca privind atragerea raspunderii patrimoniale a angajatorilor potrivit art. 269 alin. (1) din Codul muncii, daunele morale pot fi acordate salariatilor numai în cazul în care legea, contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca cuprinde clauze exprese în acest sens.

Instanta va respinge cererile de chemare in garantie având în vedere prevederile art. 171 din codul muncii alin.3 potrivit carora „daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonereaza de raspundere în acest domeniu”, raspunderea pentru repararea prejudiciului revenind angajatorului, fara sa fie îndeplinite conditiile prevazute de art. 60 privind chemarea în garantie.