Neinserarea datei savarsirii faptei in cuprinsul deciziei de concediere disciplinara a salariatului. Neindicarea motivelor pentru care au fost inlaturate apararile formulate de angajat. Incidenta sanctiunii nulitatii absolute preva

Decizia nr. 397 din 27.01.2010, Sectia a VII a Civila, Curtea de Apel Bucuresti

De asemenea, Curtea retine ca si prima instanta ca data savarsirii faptei constituie un element esential ce trebuie precizat in cuprinsul descrierii faptei, intrucat numai in raport de aceasta data, judecatorul poate verifica daca angajatorul a respectat dispozitiile art.268 alin.1 Codul muncii cu privire la termenul de prescriptie a aplicarii sanctiunii disciplinare salariatului, care incepe sa curga de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Pe de alta parte, de vreme ce decizia de sanctionare disciplinara nu cuprinde motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile, desi mentioneaza ca salariata a negat vinovatia in savarsirea faptelor in nota explicativa data in fata comisiei de cercetare disciplinara, prima instanta a constatat corect incalcarea dispozitiilor art.268 alin.2 lit.c Codul muncii si pe cale de consecinta nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare.

Prin sentinta civila nr.2063 din data de 11.03.2009, pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale s-a admis contestatia formulata de catre contestatoarea D.L. impotriva intimatei SC C.I.G. SRL; s-a dispus anularea deciziei nr.276/17.12.2008 emisa de intimata, s-a obligat intimata sa reintegreze contestatoarea pe postul detinut anterior concedierii, precum si la plata catre contestatoare a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate precum si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea, incepand cu data concedierii si pana la efectiva reintegrare.

Prin aceeasi sentinta, a fost obligata intimata la plata catre contestatoare a sumei de 1500 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut ca reclamanta a fost salariata intimatei, in baza contractului individual de munca inregistrat sub nr.3070/29.04.2004, pe functia de pretuitor evaluator, incepand din data de 15.04.2004 pana la data de 17.12.2008, cand s-a dispus desfacerea disciplinara a contractului de munca prin decizia contestata in cauza.

Prima instanta a analizat decizia atacata, prin prisma respectarii cerintelor de continut obligatorii prevazute de lege si a constatat ca aceasta a fost intocmita cu incalcarea dispozitiilor art.268 alin.2 lit.a si c Codul muncii, aspect care atrage nulitatea absoluta a acestei decizii.

S-a aratat ca decizia trebuie sa cuprinda descrierea faptei savarsite pentru ca instanta de judecata sa poate aprecia daca fapta retinuta in sarcina salariatului constituie sau nu abatere disciplinara, in sensul dispozitiilor art.263 alin.2 Codul muncii.

De asemenea, s-a apreciat ca, numai in raport de descrierea faptei, pot fi retinute imprejurarile concrete in care fapta a fost savarsita, gradul de vinovatie a salariatului, consecintele abaterii disciplinare, elemente in functie de care instanta de judecata poata stabili daca angajatorul a respectat criteriile obligatorii de individualizare a sanctiunii disciplinare prevazute de art.266 Codul muncii.

S-a considerat ca data savarsirii faptei constituie un element esential ce trebuie precizat in cuprinsul descrierii faptei, intrucat, in raport de aceasta data, instanta poate verifica daca angajatorul a respectat dispozitiile art.268 alin.1 Codul muncii cu privire la termenul de prescriptie a raspunderii disciplinare a salariatului.

S-a constatat ca prin decizia contestata in cauza, angajatorul a descris la modul general faptele intimatei reclamante, respectiv ca la data de 6.12.2008 Comisia de inventariere a constatat ca reclamanta a savarsit mai multe abateri disciplinare grave - neglijenta si evaluarea obiectelor la primirea in amanet a obiectelor din metal comun, fara a se indica in mod concret in ce a constat neglijenta reclamantei in procesul evaluarii obiectelor respective, neglijenta in urmarirea derularii contractelor de amanet, neglijenta in pastrarea gestiunii activitatii de amanet, neglijenta in pastrarea documentelor primare.

S-a apreciat de catre instanta de fond ca descrierea lacunara a faptelor savarsite de reclamanta echivaleaza cu o lipsa a descrierii faptei, fapt ce atrage nulitatea absoluta a deciziei de concediere.

S-au avut in vedere dispozitiile art.268 al.2 Codul muncii, precum si din dispozitiile art.77 Codul muncii, ce prevad ca in caz de conflict de munca, angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere si s-a retinut ca lipsa din cuprinsul deciziei a unor elemente prevazute de art.268 al.1 Codul muncii nu poate fi complinita prin alte acte anterioare, ulterioare sau concomitente emiterii deciziei, inclusiv prin aparari facute in fata instantei de intimata cu ocazia judecarii contestatiei indreptate impotriva deciziei.

S-a mai retinut ca decizia nu cuprinde motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile cu incalcarea disp.art.268 alin.2 lit.c Codul muncii, cu atat mai mult in decizie se mentioneaza ca desi initial salariata a recunoscut fapta, ulterior aceasta a negat vinovatia in savarsirea faptelor.

S-a tinut seama ca incalcarea dispozitiilor art.268 alin.2 lit.a si c Codul muncii atrage nulitatea absoluta a deciziei contestate si s-a apreciat ca in acest context nu se mai impune cercetarea temeiniciei acesteia.

Impotriva acestei hotarari, a declarat recurs, intimata SC C.I.G. SRL, criticand solutia pentru nelegalitate.

In motivarea recursului, intemeiat in drept pe dispozitiile art.304 pct.9 C.pr.civ., recurenta a aratat ca instanta a interpretat gresit prevederile legale in materia motivarii in fapt a deciziei de desfacere a contractului individual de munca al contestatoarei.

S-a sustinut ca in decizia de desfacere a contractului individual de munca atacata, faptele sunt descrise la modul general, indicandu-se care obligatii de munca au fost incalcate de catre contestatoare.

S-a adaugat ca decizia face trimitere si la alte acte externe deciziei (actele Comisiei de inventariere si dosarul de cercetare prealabila), acte care au fost intocmite in prezenta contestatoarei, astfel incat aceasta a avut posibilitatea sa cunoasca cu certitudine care sunt faptele imputate pentru care a si fost sanctionata.

S-a mai sustinut ca hotararea a fost data cu aplicarea gresita a legii si in ceea ce priveste motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare.

S-a precizat ca nota explicativa data in fata comisiei de ancheta disciplinara a fost ulterioara celor doua note explicative date in fata comisiei de inventariere si comisiei de disciplina, prin care contestatoarea a recunoscut faptele sale, dandu-si si demisia imediat dupa aceasta.

In fine, recurenta a sustinut ca hotararea primei instante a fost data cu aplicarea gresita a legii si in ceea ce priveste posibilitatea reintegrarii si Ia plata de despagubiri.

S-a aratat ca instanta de fond a stabilit in mod gresit despagubiri in baza art.78 din Codul muncii pe perioada dintre data concedierii si data pronuntarii hotararii, fara a lua in considerare faptul ca intimata contestatoare si-a depus demisia in data de 15.12.2008 (prin posta), caz in care despagubirile puteau fi acordate doar pe perioada dintre data emiterii deciziei de desfacere disciplinara a contractului de munca si data cand ar fi intervenit oricum incetarea contractului de munca prin demisie (adica 18.12.2008).

S-a invederat ca art.78 C.muncii se refera numai la salariile si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul si s-a sustinut ca in ipoteza in care de la data concedierii salariatului si pana la momentul pronuntarii hotararii a intervenit o cauza de incetare de drept a contractului de munca sau postul sau a fost desfiintat, la stabilirea despagubirii la care are dreptul salariatul, trebuie sa se ia in considerare numai salariile si celelalte drepturi de care acesta ar fi beneficiat pana la momentul la care contractul sau de munca ar fi incetat.

S-a amintit ca in acest sens s-a retinut de catre Consiliul Superior al Magistraturii in minuta nr. 6/17488/1154/2008 a intalnirii dintre conducerea CSM si membrii Comisiei de unificare a practicii judiciare - cu presedintele Sectiei civile de Ia ICCJ, reprezentantul PICCJ si presedintii sectiilor civile, conflicte de munca si asigurari sociale a curtilor de apei pentru discutarea problemelor de practica judiciara neunitara din 11 iunie 2008.

Prin intampinarea formulata, intimata a solicitat respingerea recursului, ca nefondat.

Analizand intregul material probator administrat in cauza, prin prisma criticilor invocate de catre recurenta, incadrate in motivul de recurs prevazut de art.304 pct.9 C.pr.civ., cat si din oficiu, conform art.3041 C.pr.civ., Curtea retine urmatoarele:

Prin decizia nr.276/17.12.2008 emisa de catre recurenta intimata SC C.I.G. SRL s-a dispus desfacerea disciplinara a contractului individual de munca al intimatei contestatoare D.L., pretuitor evaluator, pentru savarsirea mai multor abateri disciplinare grave la locul sau de munca.

Primele doua critici sunt nefondate, intrucat prin sentinta recurata s-a constatat in mod corect nulitatea absoluta a acestei decizii de concediere disciplinara, de vreme ce a fost intocmita cu incalcarea prevederilor art.268 alin.2 lit.a si c C.muncii, care stipuleaza ca decizia cuprinde in mod obligatoriu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara, precum si motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de catre salariat in timpul cercetarii disciplinare.

Astfel, instanta de fond a retinut corect ca recurenta intimata nu a indeplinit obligatia prevazuta de art.268 alin.2 lit.a C.muncii, anume aceea de a descrie in concret faptele apreciate drept abateri disciplinare, in cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara fiind indicate doar sarcinile de serviciu prevazute in fisa postului intimatei contestatoare si textele de lege incalcate de catre aceasta.

Curtea retine ca, in lipsa descrierii faptei, nu se poate cerceta daca intimata contestatoare a savarsit o abatere disciplinara, imprejurarile in care a fost comisa aceasta, gradul de vinovatie a salariatei, consecintele abaterii disciplinare, respectiv daca recurenta intimata a indeplinit criteriile de individualizare a sanctiunii disciplinare prevazute de art.266 C.muncii.

Mentionarea in cuprinsul deciziei a faptului ca, in urma cercetarii prealabile dispuse de catre conducerea societatii, comisia de ancheta a constatat ca intimata contestatoare a savarsit anumite abateri disciplinare grave de la atributiile de serviciu si simpla enuntare a sarcinilor prevazute in fisa postului (neglijenta si evaluarea obiectelor la primirea in amanet a obiectelor din metal comun, neglijenta in derularea contractelor de amanet, neglijenta in pastrarea gestiunii activitatii de amanet, neglijenta in pastrarea documentelor primare), fara a se arata in concret care sunt acele fapte comise de catre salariata sanctionata, imprejurarile in care au fost savarsite si indeosebi data savarsirii acestora, nu constituie o individualizare a faptelor, in sensul avut in vedere de prevederile art.268 alin.2 lit.a C.muncii.

Chiar daca in intampinarea depusa la instanta de fond si in actele depuse la dosarul cauzei sunt descrise faptele considerate abateri disciplinare, Curtea apreciaza ca aceste inscrisuri nu prezinta relevanta juridica in cauza in analiza indeplinirii cerintei prevazuta de art.268 alin.2 lit.a C.muncii, intrucat decizia de sanctionare disciplinara, potrivit art.77 C.muncii, nu poate fi completata cu alte acte intocmite anterior, concomitent sau ulterior deciziei de concediere si nici cu aparari facute in fata instantei.

De asemenea, Curtea retine ca si prima instanta ca data savarsirii faptei constituie un element esential ce trebuie precizat in cuprinsul descrierii faptei, intrucat numai in raport de aceasta data, judecatorul poate verifica daca angajatorul a respectat dispozitiile art.268 alin.1 Codul muncii cu privire la termenul de prescriptie a aplicarii sanctiunii disciplinare salariatului, care incepe sa curga de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Pe de alta parte, de vreme ce decizia de sanctionare disciplinara nu cuprinde motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile, desi mentioneaza ca salariata a negat vinovatia in savarsirea faptelor in nota explicativa data in fata comisiei de cercetare disciplinara, prima instanta a constatat corect incalcarea dispozitiilor art.268 alin.2 lit.c Codul muncii si pe cale de consecinta nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare.

Analiza legalitatii deciziei de sanctionare disciplinara contestate prevaleaza examinarii temeiniciei acesteia, astfel incat instanta de fond a procedat judicios doar la examinarea cerintelor legale cerute pentru valabilitatea deciziei sub aspectul indeplinirii conditiilor de forma si de fond vizand legalitatea deciziei, constatand corect ca angajatorul a emis actul de sanctionare fara respectarea acestora.

Curtea retine ca fiind fondata ultima critica adusa hotararii recurate, intrucat prima instanta a dispus in mod gresit reintegrarea intimatei contestatoare in functia avuta anterior concedierii si plata despagubirilor, fara a tine seama de faptul ca raporturile de munca dintre parti au incetat in baza art.79 C.muncii, prin demisie, ca urmare a cererilor formulate de catre intimata contestatoare prin care aceasta comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, prin demisie, cu incepere din 10.12.2008, respectiv dupa expirarea termenului de preaviz.

Sustinerile intimatei contestatoare potrivit carora a semnat demisia sub imperiul amenintarilor si a unei violente de ordin moral nu au fost probate de catre aceasta, caz in care nu pot fi avute in vedere de catre instanta.

De asemenea, apararea intimatei contestatoare in sensul ca a semnat diverse acte, printre care si demisia, fara a cunoaste consecintele juridice, nu poate fi primita de catre Curte, intrucat nimeni nu isi poate invoca propria culpa.

Pentru considerentele aratate, Curtea vazand si dispozitiile art.312 C.pr.civ., va admite recursul, va modifica, in parte, sentinta civila recurata, in sensul ca va respinge, ca neintemeiate, capetele de cerere privind reintegrarea si plata despagubirilor si vor mentine celelalte dispozitii ale sentintei privind anularea deciziei de concediere disciplinara si plata cheltuielilor de judecata.